Văn nghệ Huế
Thông báo về kế hoạch hỗ trợ kinh phí hoạt động sáng tạo và công bố tác phẩm, công trình của các Hội chuyên ngành năm 2017
08:25 | 15/11/2017

Căn cứ kết quả phiên họp ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ban Điều hành và quản lý nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT - Liên hiệp hiệp các Hội VHNT; đồng thời để hoạt động HTST tác phẩm, công trình VHNT năm 2017 của các Hội thành viên được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo nguyên tắc theo quy định của nhà nước và Quy chế Hỗ trợ của Liên hiệp Hội;

Thông báo về kế hoạch hỗ trợ kinh phí hoạt động sáng tạo và công bố tác phẩm, công trình của các Hội chuyên ngành năm 2017
Cụ thể như sau:
 
- Hội Nhà văn: Hỗ trợ 1B, 4C
- Hội Mỹ thuật: Hỗ trợ 1A, 2B, 3C,
- Hội Nhiếp ảnh: Hỗ trợ 3B, 3C,
- Hội Âm nhạc: Hỗ trợ 1B, 5C,
- Hội VNDG: Hỗ trợ 1B, 2C,
- Hội Sân khấu: Hỗ trợ 1B, 3C,
- Hội nghệ sĩ Múa: Hỗ trợ 1B, 3C.
 
Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT đề nghị Ban Chấp hành các Hội chuyên ngành:
 
1. Trên cơ sở số kinh phí được phân bổ, BCH các Hội chuyên ngành có trách nhiệm triển khai đến toàn thể hội viên được-biết để đăng ký đề tài, đề án tác phẩm công trình đề nghị hỗ trợ;
 
2. Lập danh sách HĐNT xét duyệt ( có ít nhất 02 thành viên không nằm trong BCH) trình Ban Thường vụ ra Quyết định trước khi tổ chức xét duyệt.
 
3. Căn cứ vào các điều khoản quy định tại Quy chế hỗ trợ của Liên hiệp hội để tổ chức xét duyệt, thấm định các đề tài, đề án, tác phẩm công trình của hội viên đăng ký tham gia xét duyệt hỗ trợ sáng tạo.
 
Đề tài, đề án, tác phấm công trình của hội viên đăng ký tham gia xét duyệt phải đảm bảo các nội dung quy định tại Quyết định số 650/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 04 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc qua các thời kỳ kháng chiến cứu nước, di sản văn hóa truyền thống dân tộc; Nông nghiệp, nông dân và nông thôn; sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nông thôn trong thời kỳ mới; Công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước; những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu trong xã hội, của thời đại; Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; dân tộc thiểu số; gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Lý luận và phê bình văn học nghệ thuật; chống diễn biến hòa bình, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo.
 
4. Hoàn tất Hồ sơ, thủ tục xét duyệt, đề tài, đề án tác phẩm, công trình của hội viên trước ngày 30 tháng 11 năm 2017 để Ban Điều hành, quản lý Quỹ Liên hiệp hội xúc tiến việc ký hợp đồng thực hiện.
 
5. Các tác phẩm xét hỗ trợ công bố phải là các tác phẩm, công trình xuất bản trong quý III và IV năm 2017.
 
Lưu ý:
 
a) Hồ sơ để ký hợp đồng hỗ trợ sáng tạo bao gồm:
 
+ Tờ trình kèm nội dung Biên bản xét duyệt của HĐNT;
 
+ Đề án, bản thảo tác phẩm, công trình của hội viên đăng ký và đã được HĐNT xét duyệt.
 
b) Hồ sơ để thanh lý hợp đồng hỗ trợ sáng tạo bao gồm:
 
+ Tờ trình của Ban Chấp hành kèm Biên bản thẩm định chất lượng nội dung của HĐNT;
 
+ Bản thảo tác phẩm, công trình của hội viên theo đề cương, đề tài, đề án đăng ký và đã được HĐNT thẩm định và BCH thông qua.
 
Nhận được Thông báo này, đề nghị Ban Chấp hành các Hội chuyên ngành nghiên cứu và sớm triển khai thực hiện. 
 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì vui lòng liên hệ với nhà văn Thái Cẩm Thủy – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội - qua số máy: 0234.3.837949 hoặc DĐ: 0905051169.  
 
 
 
Văn nghệ Huế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng