Văn nghệ Huế
Thông báo v/v chuẩn bị cho tổng kết các hoạt động cuối năm 2017
09:04 | 15/11/2017
Kính gởi:     - Ban Chấp hành các Hội thành viên,
                     - Tạp chí Sông Hương.
 
Thông báo v/v chuẩn bị cho tổng kết các hoạt động cuối năm 2017
1. Xét Tặng thưởng tác phẩm, công trình VHNT xuất sắc năm 2017 của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh.
 
Liên hiệp Hội đã có Thông báo số 04 /TB-LHVHNT ngày 03 tháng 10 năm 2017 về công tác này. Theo đó, Hội NS Múa, Hội Kiến trúc, Hội NS Sân khấu và Hội VNDG giới thiệu mỗi Hội từ 01 đến 02 tác phẩm, công trình; Hội Âm nhạc, Hội Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Hội Nhà văn giới thiệu từ 02 đến 03 tác phẩm, công trình để HĐNT Liên hiệp Hội xét trao tặng thưởng.
 
Hồ sơ gồm: Biên bản xét chọn của Hội đồng nghệ thuật chuyên ngành đã được BCH các Hội chuyên ngành thông qua và các tác phẩm, công trình dự xét. Thời gian nộp: chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2017.
 
2. Chuẩn bị công tác tổng kết cuối năm 2017
 
Đề nghị Ban Chấp hành các Hội chuyên ngành thành viên và Tạp chí Sông Hương gởi báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của đơn vị mình lên Văn phòng Liên hiệp Hội, chậm nhất đến hết ngày 05 tháng 12 năm 2017 để Văn phòng tổng hợp, báo cáo (Yêu cầu gởi kèm theo bản mềm file Word tới địa chỉ Email: tanquynhdt@gmail.com).
 
Để thuận tiện cho Văn phòng sắp xếp hội trường, các Hội chuyên ngành thành viên gởi đăng ký thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị tổng kết chậm nhất vào ngày 25/11/2017. Nếu hội nào tổ chức tổng kết vào năm 2018  thì cũng gởi đăng ký để Văn phòng chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ. 
 
Thường trực Liên hiệp Hội thông báo để Ban Chấp hành các Hội chuyên ngành được biết và triển khai tổ chức thực hiện./. 
 
 
 
Văn nghệ Huế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng