Huế 24h
Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thực hiện có hiệu quả Thông báo 158-TB/TW của Ban Bí thư
16:34 | 16/07/2021
Ngày 25/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 146-KH/TU về triển khai thực hiện Thông báo 158-TB/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng trong tình hình mới.
 
Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thực hiện có hiệu quả Thông báo 158-TB/TW của Ban Bí thư
Quán triệt các quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ, trên lĩnh vực văn học - nghệ thuật, Đảng đoàn Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh (VHNT) trong những năm qua thường xuyên quan tâm đến công tác lãnh, chỉ đạo, định hướng, tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy truyền thống nhân văn, dân chủ, khoa học, hiện đại, phản ánh chân thực, sâu sắc đời sống lịch sử cùng công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước; cổ vũ, khẳng định các giá trị chân - thiện - mỹ, bồi dưỡng lý tưởng, thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng, nhất là với thế hệ trẻ; đồng thời bảo đảm quyền tự do sáng tác, tạo điều kiện thuận lợi để các tác giả phát huy tính độc lập, phong cách, dấu ấn cá nhân trong các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật. Công tác định hướng sáng tác được quan tâm nên hoạt động sáng tác VHNT luôn đảm bảo đúng định hướng.
 
Với hơn 750 văn nghệ sĩ hoạt động trong 8 hội chuyên ngành, các văn nghệ sĩ đã tích cực và nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động VHNT như tham gia triển lãm, trại sáng tác, đêm thơ, trình diễn các chương trình nghệ thuật, sân khấu; Festival thơ Huế, … được công chúng ghi nhận và đánh giá cao. Qua đó, ý thức, trách nhiệm của người công dân, nhiệm vụ của người nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa được phát huy và thể hiện rõ nét. Đến nay Thừa Thiên Huế có 9 văn nghệ sĩ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT, gồm: cố nhà thơ Thanh Hải, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, nhà văn Tô Nhuận Vỹ, nhà văn Nguyễn Khắc Phê, nhà văn Trần Hồng Nhu, nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian Triều Nguyên, họa sỹ Bửu Chỉ; 04 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, gồm: cố nghệ sĩ La Cẩm Vân, nghệ sĩ Ngọc Bình, Bạch Hạc và Kiều Oanh.
 
 
Công tác tập hợp, hoạt động của hội quần chúng được thực hiện trên tinh thần Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng trong tình hình mới. Có thể nói, VHNT đã góp phần khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy tiến bộ xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực đời sống, là tiền đề quan trọng, bước tạo đà để VHNT Thừa Thiên Huế phát triển mạnh mẽ, vững chắc, đa diện, xứng tầm với bề dày truyền thống văn hóa của khu vực và cả nước.
 
Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh thường xuyên có nhiều hoạt động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh để tổ chức nhiều hoạt động sáng tác VHNT; tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến hội viên, nhất là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng như chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác Hội vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội chưa nhiều, hiệu quả chưa cao, thiếu sự chủ động, đề xuất. Việc tham gia thực hiện một số hoạt động quản lý nhà nước của các hội có tính chất đặc thù còn hạn chế; đóng góp của các hội vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chưa nhiều…
 
Mặc dù vậy, trước những tác động phức tạp, khó khăn của tình hình dịch bệnh, suy thoái kinh tế toàn cầu, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh luôn chú trọng nâng cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng và công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động Hội, động viên tinh thần sáng tạo của hội viên. Các tổ chức hội quần chúng đã có sự phát triển về tổ chức, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia; từng bước đa dạng hóa các nội dung, phương thức hoạt động và gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
 
Châu Thu Hà - Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng