Tin văn nghệ
Xuất bản cách mạng Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước (1952 - 2022)
15:06 | 11/10/2022

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản cuốn sách ảnh Xuất bản cách mạng Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước (1952 - 2022)

Xuất bản cách mạng Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước (1952 - 2022)
Cuốn sách với khoảng 500 bức ảnh và những văn bản tư liệu quý được sưu tầm, tuyển chọn từ nhiều nơi
Xuất bản, in, phát hành sách có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, được Đảng, Bác Hồ đặc biệt quan tâm nhằm tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước và cách mạng, nâng cao dân trí, mở mang tri thức, giữ gìn bản sắc, xây dựng nền văn hóa mới. Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in Quốc gia - Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp quốc gia đầu tiên về xuất bản, in và phát hành sách của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, ngày 10/10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.
 
Bảy mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lĩnh vực xuất bản, in, phát hành đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Mỗi bước phát triển của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đều gắn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như đổi mới và hội nhập quốc tế; thể hiện rõ xuất bản là một trong những lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Ngành Xuất bản, In, Phát hành đã khẳng định vị trí, vai trò của hoạt động xuất bản, in và phát hành sách trong đời sống xã hội, mang đến cho bạn đọc những tác phẩm có chất lượng ngày càng cao, có giá trị hữu ích đối với sự phát triển nhân, trí, thể, mỹ.
 
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản cuốn sách ảnh Xuất bản cách mạng Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước (1952 - 2022).
 
Với khoảng 500 bức ảnh và những văn bản tư liệu quý được sưu tầm, tuyển chọn từ Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Thư viện Quốc gia, các nhà xuất bản, các công ty in, đặc biệt là hình ảnh một số cuốn sách (bộ sách) tiêu biểu đạt giải Sách hay, Sách đẹp..., cuốn sách ảnh Xuất bản cách mạng Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước (1952 - 2022) sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang cùng những đóng góp thiết thực của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc trong 70 năm qua.
 
Do khuôn khổ cuốn sách có hạn, trong nội dung sách, chúng tôi không phản ánh được đầy đủ các hoạt động xuất bản, in, phát hành các thời kỳ, mong quý độc giả cảm thông và đóng góp ý kiến xây dựng, cung cấp thêm tư liệu, hình ảnh để chúng tôi có thể bổ sung trong lần xuất bản sau.
 
 
 
Theo Thảo Nhi - Thể thao & Văn hóa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng