Thông báo mới
Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
14:42 | 08/11/2023
Nhằm phát huy năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ Thành phố và cá nhân, tổ chức quan tâm đến sự phát triển của lĩnh vực văn học nghệ thuật tham gia sáng tác tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao, ca ngợi giá trị lịch sử về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam, công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
 
Thông qua Cuộc vận động làm phong phú, đa dạng hơn nguồn tác phẩm văn học nghệ thuật, tạo điều kiện lan tỏa một cách sâu rộng, mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp trong nhân dân, góp phần động viên cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch số 2392/KH-UBND về  tổ chức Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca”, nội dung cụ thể sau:
Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Ảnh minh họa (Internet)


 

Các bài mới
Các bài đã đăng