Thông báo mới
Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, Nghệ thuật về chủ đề "Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ"
09:02 | 09/01/2024

Nhằm tạo cơ hội cho các văn nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp và cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, Nghệ thuật về chủ đề "Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ" đã ban hành thể lệ như sau:

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, Nghệ thuật về chủ đề "Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ"
Ảnh minh họa (Internet)

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng