Nhiếp ảnh
Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề "Tự hào một dải biên cương"
09:55 | 06/05/2020

Nhằm mục đích tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến đông đảo công chúng trong và ngoài nowcs; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thiệt thức chào mừng Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề "Tự hào một dải biên cương"
Các bài mới
Các bài đã đăng