Giải thưởng VHNT Cố đô
Giải thưởng VHNT Cố đô lần V ( 2008 - 2013)
15:26 | 16/04/2024
Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND do ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký.  
 Giải thưởng VHNT Cố đô lần IV ( 2003 - 2008)
15:24 | 16/04/2024
Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của UBND do ông Ngô Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký.
Giải thưởng VHNT Cố đô lần III (1998 - 2003)
15:21 | 16/04/2024
Quyết định số 2986/QĐ-UB ngày 30 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh do ông Ngô Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký.
Giải thưởng VHNT Cố đô lần II (1993-1998)
15:19 | 16/04/2024
Quyết định số 1959/QĐ-UB ngày 23 tháng 9 năm 1998 của UBND tỉnh do Ông Nguyễn Văn Mễ - Chủ tịch UBND tỉnh TT.Huế đã ký.
Giải thưởng VHNT Cố đô lần I (1987 - 1992)
15:09 | 16/04/2024
Giải thưởng VHNT Cố đô lần I từ tháng 7 năm 1987 đến 31 tháng 12 năm 1992. Quyết định số 391 ngày 01 tháng 2 năm 1994 của UBND tỉnh do ông Lê Viết Xê - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký.