Hội Nhà văn
Thông báo Hội Nhà văn V/v xét giới thiệu tặng thưởng tác phẩm văn học trong năm 2014 và kết nạp hội viên
15:51 | 04/11/2014 

Thông báo Hội Nhà văn V/v xét giới thiệu tặng thưởng tác phẩm văn học trong năm 2014 và kết nạp hội viên
LIÊN HIỆP CÁC HỘI
VHNT THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỘI NHÀ VĂN  
Số: 09-2014/TB-HNV Thành phố Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2014
V/v giới thiệu xét tặng thưởng TP,CT
văn học xuất sắc trong năm 2014 
và kết nạp hội viên mới
 
THÔNG BÁO
 
                           Kính gửi:  - Quý hội viên
 
Căn cứ Công văn số 216-CV/HD ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương; Công văn thông báo số 16/TB-LHVHNT ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế về kế hoạch xét trao tặng thưởng tác phẩm, công trình VHNT xuất săc năm 2014 của Liên hiệp Hội; Quy định xét tặng thưởng và in tuyển tập Tác phẩm trong năm 2014 của Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế;

Hội Nhà văn thông báo đến quý hội viên các tiêu chí xét Tặng thưởng của Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương; của Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế; Tặng thưởng tác phẩm văn học, in tuyển Tác phẩm trong năm và xét kết nạp hội viên trong năm 2014 của Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế để quý hội viên nắm bắt, đăng ký tham gia và giới thiệu, cụ thể như sau:


I. Giới thiệu tác phẩm xét tặng thưởng của Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương (năm 2014):

1. Phạm vi:

“Chỉ tặng thưởng các bài viết, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Riêng lĩnh vực phê bình, chỉ áp dụng đối với những công trình, bài viết đề cập những tác phẩm văn học nghệ thuật đương đại (từ năm 1986 đến nay.)”

2. Tiêu chuẩn:

“Bài viết, công trình phải có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn; được dư luận đánh giá tốt; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước;… có tác dụng góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật.”

3. Hồ sơ bài viết, công trình dự xét giải: 04 bản gốc bài viết, công trình.

II. Giới thiệu tác phẩm xét tặng thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế năm 2014:

1. Thể loại: Thơ, văn xuôi, lý luận phê bình và văn học dịch năm 2014; Được một nhà xuất bản trong nước ấn hành từ quý IV - 2013 đến quý III - 2014, theo hạn nộp lưu chiểu;

2. Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên);

3. Mỗi tác phẩm nộp dự xét giải: 03 bản sách.


III. Xét Tặng thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế năm 2014:

1. Thể loại: Thơ, văn xuôi, lý luận phê bình và văn học dịch năm 2014; Được một nhà xuất bản trong nước ấn hành từ quý IV - 2013 đến quý III - 2014, theo hạn nộp lưu chiểu;

2. Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên);

3. Mỗi tác phẩm nộp dự xét giải: 03 bản sách.

IV. Nộp tác phẩm in tuyển tập Tác phẩm trong năm 2014 của Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế:

1. Thể loại: Thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, nghiên cứu văn học và văn học dịch được quý hội viên sáng tác, dịch và nghiên cứu.

2. Thời gian sáng tác, viết và dịch: Tác phẩm sáng tác, viết, dịch trong năm 2014; không nhận những tác phẩm viết từ những năm trước năm 2014.


V. Xét kết nạp hội viên trong năm 2014:

Nhằm tìm và phát hiện những cây bút mới, trẻ để xây dựng lực lượng hội viên của Hội ngày càng phát triển; Hội Nhà văn gửi quý hội viên những nội dung quy định gia nhập Hội theo Điều lệ để quý hội viên thông báo và giới thiệu những anh - chị có nguyện vọng gia nhập Hội biết và gửi đơn xin gia nhập Hội theo tiêu chuẩn và thể thức như sau:

1. Tiêu chuẩn xét kết nạp hội viên

Những công dân có quốc tịch Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực văn học ở các ngành thơ, văn xuôi, lý luận - phê bình, dịch thuật tại Thừa Thiên Huế; có hộ khẩu thường trú tại Thừa Thiên Huế; có tác phẩm đã xuất bản và được đánh giá có giá trị nhất định; tán thành điều lệ Hội; tự nguyện gia nhập Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế.

2. Thể thức gia nhập Hội

Người muốn gia nhập Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế phải gửi đến Hội: Đơn xin gia nhập Hội; Sơ yếu lý lịch; Tác phẩm đã xuất bản, mỗi tác phẩm gửi 03 bản gốc (trường hợp có tác phẩm nhưng chưa có điều kiện xuất bản thì đóng thành tập và nộp 03 bản); Đơn xin gia nhập Hội phải có giới thiệu của hai hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế.

* Thời hạn nộp hồ sơ và tác phẩm giới thiệu xét tặng thưởng của Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương; Tặng thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế ; Tặng thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế và tác phẩm in tuyển tập Tác phẩm trong năm 2014; Xét kết nạp hội viên trong năm 2014: Hạn chót nộp hồ sơ và tác phẩm vào vào ngày 14 tháng 11 năm 2014.


Hội Nhà văn đề nghị quý hội viên đăng ký dự xét Tặng thưởng của Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương (mục I); Tặng thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế (mục II); Tặng thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế (mục III); Giới thiệu các cây bút để Hội xét kết nạp hội viên trong năm 2014 (mục V) - nộp tại Văn phòng Hội Nhà văn, số 26 Lê Lợi, thành phố Huế, để BCH, Hội đồng Nghệ thuật họp xét.

Tác phẩm nộp in tuyển tập Tác phẩm trong năm 2014 của Hội (mục IV) nộp về địa chỉ như trên - đính kèm bản file Word qua USB - gặp nhà thơ Lê Vĩnh Thái, hoặc gửi qua địa chỉ email levinhthai.hue@gmail.com; không nhận bản viết tay.

Ghi chú: Hội Nhà văn chỉ tiếp nhận những tác phẩm xét Tặng thưởng hợp lệ và nộp đúng thời hạn theo quy định; Không nhận bản photocopy; Không trả lại tác phẩm dự xét giải.
   
  TM. BAN CHẤP HÀNH
Nơi nhận:  CHỦ TỊCH
- Như trên;
- Lưu VT.

Phạm Nguyên Tường
  Đã Ký

 

Các bài mới