Liên hiệp Hội
Thông báo V/v kế hoạch xét trao tặng thưởng TP,CT văn học nghệ thuật xuất sắc năm 2014 của Liên hiệp Hội
15:30 | 04/11/2014
LIÊN HIỆP CÁC HỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VHNT THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN THƯỜNG VỤ ..................................
Số: 16  /TB-LHVHNT Thành phố Huế, ngày 29 tháng 10 năm 2014
V/v kế hoạch xét trao tặng thưởng 
TP,CT văn học nghệ thuật xuất sắc
năm 2014 của Liên hiệp Hội
 
   

 
THÔNG BÁO
 
                  Kính gửi: BCH các Hội thành viên
 
 
Để chuẩn bị cho công tác tổ chức xét trao Tặng thưởng tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật xuất sắc năm 2014 của Liên hiệp hội đúng thời hạn theo kế hoạch, Thường trực Liên hiệp hội đề nghị BCH các Hội chuyên ngành:

1. Thông báo cho hội viên thuộc chuyên ngành mình đăng ký tác phẩm dự xét trao tặng thưởng tác phẩm, công trình VHNT xuất sắc năm 2014; đồng thời chỉ đạo HĐNT tổ chức thẩm định, xét chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trong năm để giới thiệu HĐNT Liên hiệp Hội xét trao tặng thưởng.

Để HĐNT các Hội chuyên ngành chủ động về mặt chuyên môn, đề nghị:

- Hội NS Múa, Hội Kiến trúc, Hội NS Sân khấu và Hội VNDG giới thiệu mỗi Hội từ 01 đến 2 tác phẩm, công trình.

- Hội Âm nhạc, Hội Nhiếp ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Nhà văn từ 2 đến 03 tác phẩm, công trình.

2. Thời hạn nộp hồ sơ gồm Biên bản xét chọn của HĐNT chuyên ngành và các tác phẩm được giới thiệu chậm nhất vào ngày 10/12/2014 để HĐNT Liên hiệp hội tổ chức xét thẩm định vào ngày 15/12/2014 theo quy định.

Thường trực Liên hiệp Hội thông báo để BCH các Hội Chuyên ngành được biết và triển khai tổ chức thực hiện./.
 
  TM/ BAN THƯỜNG VỤ
  CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:  
- Như trên;            Lê Phùng
- Lưu VT. Đã ký
 

Các bài mới