Liên hiệp Hội
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2016
09:16 | 27/09/2016

Vừa qua, Hội đồng xét tuyển của  Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp xét tuyển viên chức vào làm việc tại cơ quan Liên hiệp Hội. Sau đây là toàn văn Thông báo Kết quả xét tuyển:

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2016

   LIÊN HIỆP CÁC HỘI                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     THỪA THIÊN HUẾ                                   

    Số:  05  /TB-LHVHNT                             Thừa Thiên Huế, ngày  26  tháng 9 năm 2016.

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016

 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT- BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực về việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về việc xét tuyển viên chức năm 2016;

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo kết quả trúng tuyển các chức danh chuyên môn theo vị trí việc làm vào làm việc tại Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, năm 2016, cụ thể như sau:

         

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ CMNV

Ngoại ngữ

Tin học

Vị trí việc làm trúng tuyển

Nam

Nữ

1.

Phạm Thị Quỳnh Chi

 

1993

CN Báo chí

Anh C

Ứng dụng B

Biên tập viên Website

2.

Nguyễn Công Tích

1972

 

CN Sáng tác

Anh B

Văn phòng B

Chuyên viên HC, V.phòng

           

          Tổng số viên chức trúng tuyển: 02 (hai) người;

          Đề nghị các ứng viên trúng tuyển đến liên hệ bộ phận Tổ chức - Hành chính Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh để ký hợp đồng lao động. Đối với các ứng viên trúng tuyển là hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp..., khi đến ký hợp đồng lao động phải xuất trình quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp..., Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật mới ký hợp đồng lao động theo quy định.

Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị theo thông báo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Hết thời hạn nêu trên, nếu ứng viên trúng tuyển không đến ký hợp đồng lao động, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                          TM/HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG   

- Các ứng viên trúng tuyển;                                                             CHỦ TỊCH

- BBT Website;

- Lưu VT, TC-HC.

                                                                                                        Lê Phùng

                                                                                      Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT

 

Các bài mới
Các bài đã đăng