Ban biên tập
 
Trưởng Ban Biên tập:
Hồ Đăng Thanh Ngọc
Các Phó Trưởng Ban Biên tập:
Lê Tấn Quỳnh - Phụ trách nội dung
Nguyễn Thị Thanh Lương - Phụ trách tài chính
Thư ký Ban Biên tập:
Phạm Thị Quỳnh Chi
Cùng các thành viên:
Lê Vũ Trường Giang