Ban biên tập
 
Trưởng Ban Biên tập:
Hồ Đăng Thanh Ngọc
Các Phó Trưởng Ban Biên tập:
Lê Tấn Quỳnh
Thái Thị Cẩm Thủy
Nguyễn Thị Thanh Lương
Thư ký Ban Biên tập:
Phạm Thị Quỳnh Chi
Cùng các thành viên:
Nguyễn Công Tích